Правники надають пропозиції проектів розвитку демократії новому президенту

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА БЕЗПОСЕРЕДНЄ НАРОДОВЛАДДЯ

ПРОЕКТ – ПРОПОЗИЦІЯ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №____/2019

 

Реалізація права громадян України на безпосереднє народовладдя.

Керуючись пунктом 15 статті 106 Розділу V «ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ» Конституції України, п о с т а н о в л я ю:

  1. Зупинити дію протиправних актів(законодавчих, підзаконних і нормативних актів, наказів, постанов і  розпоряджень, безпідставних дій та бездіяльності органів влади та місцевого самоврядування, тощо …) Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерств і відомств та усіх гілок виконавчої влади, впроваджених до результату виборів другого туру Президента України від 21 квітня 2019 року, що не відповідають положенням Декларації про державний суверенітет України, прийнятої Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року № 55-XII (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, № 31, ст.429) та Конституції України, прийнятої п’ятою сесією Верховної Ради України 28 червня 1996 року, з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності.
  2. У разі загрози державному суверенітету і територіальної цілісності України в результаті відміни протиправних актів, попередньо терміново винести питання зупинення їх дії, як невідкладні, на погодження Ради національної безпеки і оборони України.

Інформативне забезпечення та оприлюднення актів, що повинні зупинити дію, покласти на міністра Міністерства юстиції України.

Виконання пунктів 1, 2 цього Указу Президента України покласти на Голову Кабінету Міністрів України.

Строк виконання: один місяць з дня підписання цього Указу.

  1. На забезпечення пунктів 1, 2 цього Указу та виконання статті 102 Розділу V «ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ» Конституції України щодо забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина:

3.1. Створити постійно діючий Електронний портал всенародного опитування громадян України (надалі – ПОРТАЛ) щодо виявлення протиправних актів, що суперечать положенням міжнародного ратифікованого Україною права, Декларації про державний суверенітет України і Конституції України.

3.2. Дію ПОРТАЛУ організувати за структурою адміністративного-територіального поділу і організації виборчого процесу в Україні.

3.3. Зауваження і пропозиції щодо правової невідповідності приймати від громадян, територіальних громад, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, районних, обласних рад, громадських організацій і господарських структур усіх видів власності і підпорядкування.

3.4. Для систематизації інформації ПОРТАЛУ, аналізу та формування громадської позиції щодо дотримання верховенства права в Україні, до кожного розділу ПОРТАЛУ, відповідного до кожної адміністративно-територіальній одиниці, ввести сторінки контрольно-ревізійних органів територіальних громад, як один із видів іншої форми безпосередньої демократії, передбачений статтею 69 Розділу III «ВИБОРИ. РЕФЕРЕНДУМ» Конституції України.

3.5. До внесення змін до Конституції України в частині «надання громадянам права безпосередньої законодавчої ініціативи», на створеному ПОРТАЛІ законодавчі пропозиції громадян і територіальних громад реєструвати, як проектні пропозиції до законодавчої ініціативи Президента України, народних депутатів України та Кабінету Міністрів України відповідно до статті 93 Розділу IV «ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ» Конституції України із збереженням прав на авторство пропозицій відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року № 3792-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 13, ст.64).

Виконання пункту 3 Указу Президента України покласти на міністра Міністерства юстиції України.

Строк виконання: один місяць з дня підписання цього Указу.

  1. На забезпечення виконання статей 5, 7  Розділу I «ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ», статті 140 Розділу XI «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» Конституції України в частині права територіальних громад самостійно вирішувати питання місцевого значення і здійснювати владу безпосередньо:

4.1. Надати територіальним громадам організаційно-правову допомогу з питань легалізації їх діяльності правовими і методичними матеріалами, типовими статутними документами.

4.2. Забезпечити через ПОРТАЛ реєстрацією у «Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в якості суб’єкта права – «громадське формування – територіальна громада».

4.3. Після реєстрації в якості громадських формувань надати територіальним громадам для власних потреб розвитку і соціального забезпечення право створення відповідних фондів із відкриттям розрахункових рахунків в установах державних банків України.

Виконання п.п. 4.1, 4.2 покласти на Міністерство юстиції України.

Виконання п.п. 4.3 покласти на Національний банк України.

Строк виконання: один місяць з дня підписання цього Указу.

  1. На забезпечення положень «Декларації про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року в частині

розділу II «НАРОДОВЛАДДЯ»

«Народ України є єдиним джерелом державної влади в Республіці»,

розділу VI «ЕКОНОМІЧНА САМОСТІЙНІСТЬ»

«Народ України має виключне право на володіння, користування і розпорядження національним багатством України.

Земля, її надра, повітряний простір, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території Української РСР, природні ресурси її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, весь економічний і науково-технічний потенціал, що створений на території України, є власністю її народу, матеріальною основою суверенітету Республіки і використовуються з метою забезпечення матеріальних і духовних потреб її громадян.

Українська РСР має право на свою частку в загальносоюзному багатстві, зокрема в загальносоюзних алмазному та валютному фондах і золотому запасі, яка створена завдяки зусиллям народу Республіки»,

на забезпечення статей 13, 14, 15, 16, 17 розділу I «ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ» Конституції України в частині виконання положень володіння, користування і розпорядження національним багатством України,

задля забезпечення права на економічну, екологічну, інформаційну безпеку,

задля подолання внутрішніх соціальних протиріч між територіальними громадами, органами місцевого самоврядування, виконавчою, законодавчою та судовою гілками влади,

задля збереження суверенітету і територіальної цілісності України, генофонду Українського народу,

органам виконавчої влади забезпечити органам місцевого самоврядування разом із зареєстрованими в якості громадських формувань територіальними громадами наступне.

5.1. Проведення інвентаризації майнових прав управління і розпорядження власністю територіальних громад органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та інших суб’єктів господарювання на території територіальних громад. Для цього: земельним управлінням і відділам державного кадастру видати територіальним громадам землевпорядну і кадастрову документацію щодо їх землеволодіння на період прийняття «Декларації про державний суверенітет України» від 16 липня 1990 року; всім суб’єктам права, що знаходяться на території громад, надати уповноваженим представникам територіальних громад усі необхідні право установчі документи щодо користування, володіння і розпорядження Землею, комунальним майном, іншими ресурсами життєзабезпечення. У разі з’ясування порушень забезпечити відновлення прав і законності територіальних громад на власні ресурси шляхом реституції з компенсацією шкоди, нанесеної територіальним громадам і їх громадянам за час незаконних дій.

5.2. За підтримки органів виконавчої влади та державної підтримки в цілому, задля децентралізації управління, забезпечення господарської суб’єктності територіальних громад, їх власних потреб соціального розвитку, створення можливості формування незалежних від центральних органів державної влади джерел безпосереднього самозабезпечення і самоврядування,запропонувати територіальним громадам первинного рівня (жителі села, селища, міста) та їх об’єднанням створення додаткової економіки територіальних громад із застосуванням діючого законодавства кооперації, реєстрацією територіальними громадами кооперативів, споживчих товариств та їх об’єднань.

5.3. Для виключення зловживань у спотворенні норм оподаткування споживчої кооперації, провести роз’яснення та офіційне тлумачення положень Законів України «Про споживчу кооперацію» від 10 квітня 1992 року № 2265-XII (Відомості Верховної Ради України (ВВР) 1992, № 30, ст.414), «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 39, ст.261), «Про кооперацію» від 10 липня 2003 року № 1087-IV (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 5, ст. 35) на відповідність їх «Податковому кодексу України» від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112). У разі невідповідності положень міжнародного права, Податкового Кодексу і законів про кооперацію, внести пропозиції до законопроектів щодо усунення невідповідностей для прийняття їх Верховною Радою, як невідкладних.

5.4. В ПОРТАЛІ створити «Розділ реєстрації громадянського стану Українського народу» (надалі – Розділ), в якому вести добровільний самостійний перепис громадян. Забезпечити ідентифікацію та авторизацію даних Розділу. Органам виконавчої влади за згоди та на договірних умовах передати функції ведення Розділу органам місцевого самоврядування під контролем територіальних громад, ввести Інститут соціальних повірених за особами з обмеженими можливості в частині їх соціального забезпечення та участі на ПОРТАЛІ.

5.5. По результатам реєстрації громадян на ПОРТАЛІ, для забезпечення гарантій власності і розпорядження майновими правами матеріальною основою суверенітету Республіки України, часткою в загальносоюзному багатстві, зокрема в бувшому загальносоюзному алмазному та валютному фондах і золотому запасі, які були створені завдяки зусиллям народу Української РСР в СРСР, борговими зобов’язаннями незалежної Республіки України перед її громадянами, Центральному банку України завести персональні рахунки бюджетного фінансування на кожного громадянина України. Забезпечити прямий персональний доступ громадян до власних рахунків бюджетного фінансування через електронні кабінети ПОРТАЛУ.

5.6. Розробити план заходів щодо повернення народу України:

боргів, створених зусиллями народу Української РСР в СРСР,

боргів, створених за час існування незалежної Республіки України в результаті приватизації.

5.7. Розробити порядок заліку і погашення боргових зобов’язань держави перед громадянами на їх особових рахунках бюджетного фінансування.

5.8. Оприлюднити запаси корисних копалин категорій А, В і С1, їх залік на власних рахунках бюджетного фінансування громадян.

5.9. Розробити порядок розподілу добутих корисних копалин між громадянами, їх облік, власне використання і вільний продаж (повернення) у загальнонаціональне використання.

5.9. Відкоригувати ціни на видобуток і переробку корисних копалин для отримувачів ліцензій цієї діяльності.

5.10. На ПОРТАЛІ створити розділ оприлюднення видачі ліцензій, балансу видобутку та розподілу корисних копалин між громадянами, власне використання ресурсів громадянами та компенсація громадянам за їх промислове використання.

Виконання п.п. 5.1 покласти на перших керівників Фонду державного майна України, Державне агентство земельних ресурсів України, Державного земельного кадастру України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства юстиції України.

Виконання п.п. 5.3 покласти на міністра Міністерства юстиції України.

Виконання п.п. 5.4 покласти на міністра Міністерства юстиції України, головуДержавної служби статистики України.

Виконання п.п. 5.5, 5.6, 5.7 покласти на перших керівників Міністерство фінансів України, Національного банку України, Міністерства юстиції України.

Виконання п.п. 5.8, 5.9, 5.10  покласти на міністра Міністерства екології та природних ресурсів. Міністерство фінансів України, Національного банку України, Міністерства юстиції України.

Загальне управління та контроль за виконанням п. 5 покласти на голову Кабінету міністрів України.

Строк виконання: три місяці з дня підписання цього Указу.

  1. На забезпечення положень статей 5, 6, 7 розділу I «ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ» Конституції України в частині здійснення влади «… безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування» з метою запобігання можливості узурпації влади і забезпечення виключного права на владу народу України,виконати наступне.

6.1. Провести інвентаризацію функцій управління державою для усіх її гілок влади на кожному рівні адміністративно-територіального поділу країни. Інвентаризація повинна визначити  існуючу, необхідну і достатню структуру управління державою від села, селища, міста до їх об’єднання у райони, області, республіку. До варіанту достатньої структури докласти штатні розклади, функціональні обов’язки, кваліфікаційні переліки та планові бюджети структур.

6.2. Нову структуру державного управління, план переходу до нової структури, план соціального забезпечення державних службовців у разі їх скорочення і звільнення, переатестації та перекваліфікації опублікувати та погодити всенародно на ПОРТАЛІ.

6.3. По результатам інвентаризації функцій управління державою та у відповідності до нової погодженої з народом України структури державного управління подати у Верховну Раду як невідкладний і терміновий законопроект про зміну принципів управління державою (обрання, призначення, контроль, відсторонення) знизу вверх, визначивши підпорядкованість у наступній послідовності: громадянин України – первинний рівень територіальної громади – орган місцевого самоуправління первинного рівня територіальної громади – орган виконавчої влади первинного рівня територіальної громади – орган місцевого самоврядування об’єднаної територіальної громади – орган виконавчої влади об’єднаної територіальної громади – орган місцевого самоврядування району –  орган виконавчої влади району – орган місцевого самоврядування області –  орган виконавчої влади області – орган місцевого самоврядування Республіки (Верховна Рада) – орган виконавчої влади Республіки (Кабінет Міністрів України).

6.4. Призначення на посади уповноважених осіб територіальних громад та органів місцевого самоврядування, державних службовців керівного складу усіх рівнів управління визначити, як безперервну електронну рейтингову виборчу систему на ПОРТАЛІ у відповідності із штатним розкладом, посадовими інструкціями та кваліфікаційним переліком в рамках бюджету, визначеного та затвердженого територіальною громадою відповідного рівня.  На посади виконання функцій усіх структур усіх рівнів державного управління не керуючого складу визначити як пріоритет керівного складу, за результати роботи яких керівний склад несе персональну відповідальність.

6.5. Нову виборчу систему в органи державного управління організувати на ПЛАТФОРМІ.

6.6. В якості інструменту народовладдя  інтегрувати у ПЛАТФОРМУ«Систему прийняття оперативних рішень територіальних громад України».

Виконання п. 6 покласти на перших керівників Міністерства юстиції України, Міністерство регіонального розвитку України, Фонду державного майна України, Адміністрації президента України, Центральної виборчої комісії, Кабінету Міністрів України

Строк виконання: три місяці з дня підписання цього Указу.

  1. Загальне управління, контроль та відповідальність за виконанням цього Указу покласти на голову Кабінету міністрів України.
  2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

«___» квітня 2019 року

 

Складено

Головою правління СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ»

Петроченковим В.Г.

sbi315000@gmail.comsbi@i.com.ua,

 http://st-nk.mozello.com/,

http://system.mozello.com/,

http://ecoprofit.mozello.com/  

 

Посилання на джерело: http://st-nk.mozello.com/forum/params/post/1775558/

Залишити відповідь